JSON Variables

Lý Thuyết Cơ Bản - Sửa Điện Thoại

Lý Thuyết Cơ Bản

Giới Thiệu Lý Thuyết Nghề

Các bài lý thuyết này chuyển ICFix.Solutions qua. Tuy đã cũ rồi nhưng 14 bài lý thuyết quy tụ các kiến thức về đo đạc và xem mạch sẽ ứng dụng vào hầu hết các pan sửa chữa hiện nay.

Cách để nhận biết được IC trên main là gì, tên, chức năng và bị trí trong sơ đồ.

Bài 2

Xem để hiểu hơn về cách dùng đồng hồ đo VOM.

Bài 3

Hiểu hơn về khái niệm đo tổng trở bằng đồng hồ VOM.

Bài 4

Vẩn là đo tổng trở nhưng nâng cấp lên đo nhiều đường hơn.

Bài 5

Hiểu hơn về đường đi của mạch điện.

Bài 6

Hiểu hơn về thông mạch và tại sao phải câu dây từ đây ra đây

Bài 7

Biết thêm về đo nóng, đo khi có điện áp vào.

Bài 8

Kết hợp đo nóng và đo nguội (tổng trở) để sửa Pan.

Bài 9

Tổng hợp lại tất cả các cách đo để hiểu rỏ hơn.

Bài 10

Ôn lại các phép đo nóng, nguội

Bài 11

Hiểu hơn IC bị mất chân thì ảnh hưởng gì tới máy.

Bài 12

Hiểu được máy mất nguồn do bị gì (áp sơ cấp là gì).

Bài 13

Hiểu được máy mất nguồn do bị gì (áp thứ cấp là gì).

Bài 14

Hiểu được máy mất nguồn do bị gì (dòng áp đẹp).

Mới hơn Cũ hơn